logo |

Exposures

  Your location: Home  >  Exposures  >  IAL  >  Exposure Details
  Expose
  Ngô Quang Trung Participants
  Released in Vietnam
  Complian

  Unable to withdraw money

  Starting from January 12, 2021, all investors in 2020 or earlier will not be able to withdraw interest and principal. In the Vietnamese market, they only allow new investors to withdraw interest in 2021, and it is not clear whether their principal will withdraw. People shouldn't invest here to avoid being like us. The system Al. GROUP under me is about $3 million.

  The following is the original
  Không thể rút tiền
  Từ ngày 12/01/2021 tất cả các nhà đầu tư năm 2020 trở về trước đều không thể rút lãi và gốc. Ở thị trường việt nam họ chỉ cho những NHÀ ĐẦU TƯ MỚI trong năm 2021 thì mới được rút lãi còn gốc của họ tôi chưa rõ có được rút hay không. Mọi người không nên đầu tư vào đây để tránh bị như chúng tôi , hệ thống dưới tôi đang mắc ở IAL.GROUP khoảng 3 000 000$ .
  Unable to withdraw

  Complian

  Notification
  ×

  Confirmed to be solved?