logo |

Exposures

  Your location: Home  >  Exposures  >  IAL  >  Exposure Details
  Expose
  FX8875626392 Trader
  Released in Vietnam
  Complian

  Unable to withdraw

  This is a scam! And I hope u can help me recover my money

  The following is the original
  không thể rút tiền
  từ đầu năm 2021 tới nay sàn không cho nhà đầu tư góp vốn từ năm 2020 trổ về trước rút lãi cũng như vốn.và tới hiện tai thì các tài khoản góp vốn năm 2021 cũng đã không thể rút vốn. và hiện tai lại có thông tin IAL sẽ chuyển vốn và lợi nhuận nhà đầu tư thành đồng Coin nội bộ. đây là một hình thức lừa đảo! chiếm đoạt vốn của nhà đầu tư! cảnh báo mọi nhà đầu tư.
  Unable to withdraw

  Complian

  Notification
  ×

  Confirmed to be solved?