logo |

노출 세부 정보

  귀하의 위치 :  >  신고  >  BAQuote  >  신고 상세 내용
  즉시 신고
  FXQBJrut6478 거래자
  에 발표 베트남
  신고

  인출 할 수 없습니다. 높은 미끄러짐.

  충분한 양의 주식과 XAU / USD를 거래 한 것 외에는 자금을 인출 할 수 없습니다. 출금 신청이 거부되었습니다. 그리고 미끄러짐은 최대 7.61 핍입니다.

  다음은 원본 내용입니다
  Tôi không thề rút tiền, chênh lệch giá mua và bán quá cao, hối giao dịch liên tục
  Tôi rút tiền không được, BAQuote nói là phải giao dịch đủ số lượng cổ phiếu và vàng theo quy định của họ, bổ sung các giấy tờ khác. Đặt lệnh rút 3 lần đều bị từ chối, mail từ hệ thống system@baquote.com phản hồi từ chối và mình viết mail gửi lại thì báo không tìm thấy địa chỉChênh lệch giá mua vá giá bán quá cao Mã BRBY.UK: Chào bán 1855.70- Chào mua 1863.31, chênh lệch 7.61Hối ra lệnh mua và bán liên tục, đến lúc lỗ quá nhiều, tài khoản bị tự cắt liên tục, mình gọi điện thoại không bắt máy, sau đó nói mình ko hợp tác, nữa chứ, trong khi đó họ đưa lệnh mua thì lúc cao nhất, đưa lệnh bán thì lúc giá thấp nhất
  출금할수없습니다

  신고

  주의
  ×

  해결이 확인 되었습니까?

  리스크 제시

  WikiFX데이터는 모두 각국 외환 감독기관의 공식 데이터에서 온 것으로 영국FCA, 호주ASIC 등 발표내용 모두 공정, 객관, 실사구시를 종지로 외환거래 플랫폼에 외교비, 광고비, 순위비, 데이터 청산비 등을 받지 않는다. WikiFX는 당사의 데이터와 각 감독기구 등의 데이터가 일치하도록 최선을 다할 것이지만, 실시간으로 일치함에는 보장하지 않는다.

  외환업계가 여러모로 복잡하게 얽혀 있는 점을 감안하면 일부 외환 딜러가 사기 수단을 통해 감독기관의 합법적 등록을 받는것을 배제할 수 없습니다. WikiFX가 공표한 데이터와 실제상황에 다른점이 있다면 WikiFX의 “신고” 와 “오류 정정”기능을 통해 신고하십시오, 신속히 실태를 조사하고 검증하여 관련 결과를 공포할 것 입니다.

  외환, 귀금속과 차익계약(OTC 장외거래)은 레버리지 상품으로 높은 리스크가 있어 귀하의 투자원금이 손실될 수 있으므로 신중히 투자하십시오.

  주의: WikiFX에 기재된 정보는 참고용으로만 제공하며, 투자 제안을 형성하지 않습니다. 외환 플랫폼은 이용자 스스로 선택하고, 플랫폼 조작에 의한 리스크는 WikiFX와는 무관합니다. 따라서 관련 결과에 대한 책임은 이용자에게 있습니다.