logo |

노출 세부 정보

  귀하의 위치 :  >  신고  >  HK South China International  >  신고 상세 내용
  즉시 신고
  FXAXVkqh0157 거래자
  에 발표 베트남
  신고

  인출 할 수 없습니다.

  202 년 1 월 8 일 출금 신청을했는데 아직 승인이 안 됐어요. 그들은 자금을 인출하는데 2 ~ 3 일 또는 1 ~ 5 일이 걸린다고 약속했습니다. 지금까지 응답 없음

  다음은 원본 내용입니다
  Không thể rút tiền
  Tôi có làm lệnh rút . từ ngày 8/1/2021 đến nay là ngày 14/1/2021 hiện vẫn chưa được thông qua . đọc lưu ý . tiền rút chỉ mất 2-3 ngày hoặc 1-5 ngày . hiện giờ chưa có phản hồi
  출금할수없습니다

  신고

  주의
  ×

  해결이 확인 되었습니까?

  리스크 제시

  WikiFX데이터는 모두 각국 외환 감독기관의 공식 데이터에서 온 것으로 영국FCA, 호주ASIC 등 발표내용 모두 공정, 객관, 실사구시를 종지로 외환거래 플랫폼에 외교비, 광고비, 순위비, 데이터 청산비 등을 받지 않는다. WikiFX는 당사의 데이터와 각 감독기구 등의 데이터가 일치하도록 최선을 다할 것이지만, 실시간으로 일치함에는 보장하지 않는다.

  외환업계가 여러모로 복잡하게 얽혀 있는 점을 감안하면 일부 외환 딜러가 사기 수단을 통해 감독기관의 합법적 등록을 받는것을 배제할 수 없습니다. WikiFX가 공표한 데이터와 실제상황에 다른점이 있다면 WikiFX의 “신고” 와 “오류 정정”기능을 통해 신고하십시오, 신속히 실태를 조사하고 검증하여 관련 결과를 공포할 것 입니다.

  외환, 귀금속과 차익계약(OTC 장외거래)은 레버리지 상품으로 높은 리스크가 있어 귀하의 투자원금이 손실될 수 있으므로 신중히 투자하십시오.

  주의: WikiFX에 기재된 정보는 참고용으로만 제공하며, 투자 제안을 형성하지 않습니다. 외환 플랫폼은 이용자 스스로 선택하고, 플랫폼 조작에 의한 리스크는 WikiFX와는 무관합니다. 따라서 관련 결과에 대한 책임은 이용자에게 있습니다.