logo |

노출 세부 정보

  귀하의 위치 :  >  노출  >  NIK CAPITAL  >  노출 세부 정보
  폭로
  FXGCDqpf2444 거래자
  출시 베트남
  Complian

  NIK CAPITAL베트남에 있습니다.

  이름 : Bao Quyen 전화 번호 : 097 2504080 Aks 고객 재충전. 그러나 결국 자금을 인출 할 수 없습니다. 혼란스럽고 걱정이됩니다. 진실을 찾을 수 있기를

  다음은 원본 내용입니다
  Đại lý Nik Capital tại Việt Nam không rõ trụ sở bỏ khách giữa đường và khách không thể rút lại tiền
  Sale tên Bảo Quyên - sử dụng số điện thoại 097 2504080 tư vấn khách nạp tiền và khi khách nạp xong đã bỏ trốn Kỹ thuật tên Phi Long - ‭sdt 056 3143975‬ tư vấn khách, tặng bonus và biến mất Hiện khách hàng là mình muốn rút tiền hoặc trade tiếp nhưng có quá nhiều vấn đề không thể tự giải quyết, không được hỗ trợ. Nik Capital thì không cho rút tiền về. Rất hoang mang và lo lắng nên đã trình báo Bộ Công An để tìm ra sàn này cùng 2 nhân vật trên. Mong tìm được chân tướng sự việc
  출금할수없습니다

  Complian

  공고
  ×

  해결이 확인 되었습니까?

  리스크 제시

  WikiFX데이터는 모두 각국 외환 감독기관의 공식 데이터에서 온 것으로 영국FCA, 호주ASIC 등 발표내용 모두 공정, 객관, 실사구시를 종지로 외환거래 플랫폼에 외교비, 광고비, 순위비, 데이터 청산비 등을 받지 않는다. WikiFX는 당사의 데이터와 각 감독기구 등의 데이터가 일치하도록 최선을 다할 것이지만, 실시간으로 일치함에는 보장하지 않는다.

  외환업계가 여러모로 복잡하게 얽혀 있는 점을 감안하면 일부 외환 딜러가 사기 수단을 통해 감독기관의 합법적 등록을 받는것을 배제할 수 없습니다. WikiFX가 공표한 데이터와 실제상황에 다른점이 있다면 WikiFX의 “신고” 와 “오류 정정”기능을 통해 신고하십시오, 신속히 실태를 조사하고 검증하여 관련 결과를 공포할 것 입니다.

  외환, 귀금속과 차익계약(OTC 장외거래)은 레버리지 상품으로 높은 리스크가 있어 귀하의 투자원금이 손실될 수 있으므로 신중히 투자하십시오.

  주의: WikiFX에 기재된 정보는 참고용으로만 제공하며, 투자 제안을 형성하지 않습니다. 외환 플랫폼은 이용자 스스로 선택하고, 플랫폼 조작에 의한 리스크는 WikiFX와는 무관합니다. 따라서 관련 결과에 대한 책임은 이용자에게 있습니다.