logo |

การเปิดเผย

  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  Will  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  JIm Pure นักวิเคราะห์
  เผยแพร่ใน ประเทศไทย
  ฟ้อง

  หักเงินในบัญชีแต่ไม่ให้ถอนเงิน

  มีปัญหาในการเริ่มถอนเงินคำขออนุมัติแต่ไม่ยอมถอนให้ตามที่ตกลงอ้างว่ายังไม่ได้เสียภาษีต้องจ่ายค่าภาษีก่อนถึงจะทำรายการได้ฃ

  ปัญหาการถอนเงิน

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว