logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  AOC MAKETS  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX3375252328 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Hoa Kỳ
  Khiếu nại

  không thể rút tiền

  Tôi đã có 20.400 đô la trong tài khoản của mình. Sau đó tôi đã cố gắng rút tiền của mình. Sau đó họ yêu cầu tôi nộp thuế nên tôi đã làm. sau đó công ty đã hủy tài khoản của tôi và người trợ giúp ngừng đọc tin nhắn của tôi.

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  unable to withdraw funds
  I had $20,400 in my account. I then tried to withdraw my funds. they then asked me to pay tax so I did. then the company cancelled my account and the helper stop reading my messages.
  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?