logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  Alfa Success Corp  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  johnmarley778 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Nigeria
  Khiếu nại

  TIỀN GỬI KHÔNG ĐƯỢC XÁC NHẬN

  Đã gửi tiền vào tài khoản của tôi, nó không phản ánh và không được hoàn lại vào tài khoản của tôi ..... Tôi tin rằng nhà môi giới đã nhận được tiền, Điều này rất khó xảy ra. Hãy tránh xa nền tảng này, nó sẽ không tốt cho bạn

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  UNCONFIRMED DEPOSIT
  Deposited funds into my account, it didn't reflect and wasn't refunded to my account.....I believe the broker received it, This is highly unlikely. Please stay away from this platform, it will do you no good
  Khác

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?