logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  Fantex  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX1483497742 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Chile
  Khiếu nại

  Không thể rút

  Tôi đã gửi 146 đô la nhưng không thể rút được.

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  Todo administrado por Ellos
  Le dí al botón de bajar y automáticamente se fué en subida y me hizo perder todo, pero no es sólo eso luego de retirar mis ganancias me dice que no van a pagarme porque están en quiebra, había invertido 146$.
  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?