logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  Alfa Success Corp  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX2815381598 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Nigeria
  Khiếu nại

  tôi đã không thể rút tiền

  Tôi đã bắt đầu làm việc với alpha succes corp một thời gian trước khi tôi đầu tư khoảng 33.000.10.000 và 2000 vào nó cho đến thời điểm này vẫn không thể rút tiền của tôi, tôi đã được hứa N100.000 nhưng cho đến nay tôi không thấy gì cả, tôi thậm chí còn giới thiệu một rất nhiều thành viên trong gia đình đến nó nhưng tất cả chúng tôi đều bị lừa.

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  i was unable to withdraw
  i started working with alpha succes corp for sometime before i invested about 33,000,10,000 and 2000 into it up till this moment have not been able to withdraw my money i was promised N100,000 but up till now i have seen nothing i even introduced a lot of family members to it but we were all scammed its so painful
  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?