logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  Relitrade  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX2594832620 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Nigeria
  Khiếu nại

  Trang web tồi

  Sự trượt giá nghiêm trọng và tài khoản của tôi gần như bị xóa sổ, không lâu sau, ứng dụng mt4 bị kẹt và tài khoản bị tàn phá. Nó thực sự bị nghi ngờ là bị kiểm soát

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  Bad Site
  The slippage was serious and my account nearly wipe out, not long after, the mt4 application got stuck, and the account was devastated. It truly suspected of being controlled
  Trượt giá nghiêm trọng

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?