logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  Alfa Success Corp  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  Hanry Lewis Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Indonesia
  Khiếu nại

  Tại sao thành viên không thể rút tiền bình thường?

  Tại sao các thành viên không thể rút tiền bình thường như bình thường, và số tiền được lưu trữ tại nhà môi giới có an toàn không và khi nào thì việc rút tiền bình thường có thể bắt đầu như trước đây? cảm ơn

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  Why can't members withdraw normally ?
  Why can't members withdraw normally as usual, and are the funds stored at the broker safe and when can normal withdrawals start as before? thanks
  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?