logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  Alfa Success Corp  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX3127451938 Người hành nghề
  Đăng vào lúc Indonesia
  Khiếu nại

  Tôi không thể rút tiền, đã hơn 30 ngày mà nó vẫn chưa được thanh toán

  Bắt đầu từ việc hợp tác với học viện pt dna pro với tư cách là nhà cung cấp robot giao dịch với công ty môi giới alpha thành công, sau đó chúng tôi không thể truy cập vào trang web được nữa. Sau 30 ngày, trang web cuối cùng cũng có thể được mở, nhưng quá trình rút tiền không hoạt động và trạng thái chỉ là UNPAID.

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  saya tidak dapat withdraw, unpaid sudah 30hr lebih
  berawal dari penyegelan pt dna pro akademi sebagai penyedia robot trading dengan broker alfa success corp, setelah itu kami sudah tidak bisa mengakses website ,setelah 30hari lamanya, akhirnya website bisa dibuka, akan tetapi proses withdraw tidak cair & status hanya UNPAID
  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?