logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  Alfa Success Corp  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX1463110981 Người hành nghề
  Đăng vào lúc Indonesia
  Khiếu nại

  Rút tiền gặp sự cố

  Đặt cọc 5200 đô la Mỹ, cần rút tổng vốn chủ sở hữu và số dư 5363,45 đô la Mỹ, việc rút tiền đã bị từ chối và bây giờ nhà môi giới thành công của alfa đã được chạy và trang web không thể truy cập được

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  penarikan mengalami kendala
  Deposit 5200 US$, need to widrawl of total equity and balance 5363.45 US$, the widrawl was rejected and now the alfa succes broker was run and the site are not a'cessible
  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?