logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  VT Markets  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX1643796178 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Thổ Nhĩ Kỳ
  Khiếu nại

  Tôi đã rút tiền nhưng anh ấy không trả tiền cho tôi

  Tôi đã gửi 1000 đô la vào ngày này: 13/04/2022, tôi kiếm được lợi nhuận từ các giao dịch của mình, tôi đã yêu cầu rút 2100 đô la vào ngày này; 14/04/2022, Họ không gửi tiền cho tôi trong 10 ngày, Đính kèm là ảnh chụp màn hình văn phòng của tôi, số tài khoản VTmarkets: 8262538, tôi phải làm gì xin hãy giúp tôi

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  I withdrew money but he didn't pay me
  I deposited 1000 dollars on this date:13/04/2022, I earned profit from my transactions, I requested a withdrawal of 2100 dollars on this date; 14/04/2022, They didn't send my money for 10 days, Attached are the screenshots of my back office, VTmarkets account number:8262538 , what should i do please help me
  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?