logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  BIG UNCLE  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX1667236013 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Việt nam
  Khiếu nại

  Tôi không thể rút tiền

  Tôi là Lê Thi Thuy Phuong. tôi có đầu tư vào Mt5 tk số 60126 qua sàn Biguncle. Sau rất nhiều lần tôi rút tiền đều bị từ chối. Họ đưa ra lý do tôi cần đóng phí xác nhận 50000 thì mới được rút tiền. Tôi khẩn thiết yêu cầu can thiệp để sàn Biguncle trả lại tiền cho tôi.

  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?