logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  TradeTIME  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX3890087267 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Việt nam
  Khiếu nại

  sàn Trade Time không cho rút tiê f

  Xin tố cáo sàn https://tradetm.com/ ngâm lệnh của nhà đầu tư và không cho rút tiền

  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?