logo |

Exposures

  Your location: Home  >  Exposures  >  UNITED  >  Exposure Details
  Expose
  Phạm Hồng Hà Trader
  Released in Japan
  Complian

  Unable to withdraw

  I've deposited $5,050. And I borrowed it from one of my friend. I traded and profited $3,000, $13,082 in total. But I can't withdraw it

  The following is the original
  Lừa đảo không cho rút tiền
  Tôi đã chuyển cho nhà môi giới Adela qua sàn DakrasMakets với số tiền 5050$ và tôi vay người bạn 5050$ đã chuyển cho nhà môi giới đã nạp vào tài khoản của tôi và thông báo tôi nhận nó. Sau đó sàn môi giới thông báo nâng cấp nên MT5 qua sàn UnitedntlForeignp-live với ngưới quản lý Claire. Tôi mua bán kiếm đươc 3000$ tổng tài sản 13086,72$ tôi rút tiền nhà môi giới không cho rút bắt tôi nạp thêm 6543$ mới cho r
  Unable to withdraw

  Complian

  Notification
  ×

  Confirmed to be solved?