logo |

Exposures

  Your location: Home  >  Exposures  >  Forex4you  >  Exposure Details
  Expose
  THD IB
  Released in Vietnam
  Complian

  Severe slippage led to account burning hedg

  EURUSR pair slips up to 65point=6.5pip —> impossible but possible at Forex4you. This is unacceptable for the EURUSD pair. I suspect the broker deliberately cheated to burn low margin accounts. I have contacted the broker, but only received the answer is that liquidity... leading to high spr at bank. This is the answer that evades the responsibility and the customer will be the one to suffer.

  The following is the original
  trượt giá nghiêm trọng dẫn đến cháy tài khoản hedg
  cặp EURUSR trượt giá lên tới 65point=6.5pip —> chuyện không thể mà lại là có thể tại Forex4you. đây là điều không thể chấp nhận đối với cặp EURUSD. tôi nghi ngờ sàn đã cố tình gian lận để đánh cháy những tài khoản có mức kí quỹ thấp. tôi đã liên hệ với sàn, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là tại ngân hàng, tại thanh khoản... dẫn đến spr cao. đây là câu trả lời đùn đẩy trách nhiệm và khách hàng sẽ là người chịu thiệt thòi.
  Severe Slippage

  Complian

  Notification
  ×

  Confirmed to be solved?